Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 491304-2020

16/10/2020    S202

Polska-Wrocław: Usługi patrolowe

2020/S 202-491304

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347379
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.184.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79715000 Usługi patrolowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 885 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
71631480 Usługi kontroli dróg
77312000 Usługi usuwania chwastów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90511300 Usługi zbierania śmieci
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
71314000 Usługi energetyczne i podobne
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90690000 Usługi usuwania graffiti
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

11.3.2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 06.06.2019r. umowę na „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

— ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 049-112528, sekcja II.2.14) oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (2019/S 70-166277, sekcja II.2.14),

— SIWZ – tom I rozdział 1 ust. 5.2 – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

a) nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;

b) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego;

c) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i robót;

d) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ;

e) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

f) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego; wartość zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Pzp dotychczas udzielonych wynosi 1 597 560,00 PLN – umowa nr O.WR.D-3.2413.76.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (do umowy podstawowej nr O.WR.D-3.2413.29.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: „Badera” Firma produkcyjno-handlowo-usługowa (lider)
Adres pocztowy: Dalachów 354
Miejscowość: Rudniki
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 46-325
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Budia-Standard Sp. z o.o. (partner)
Adres pocztowy: ul. Kopernika 11E
Miejscowość: Oleśnica
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 56-400
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 885 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 885 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonawca zastrzega możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców we wszystkich częściach zakresu prac określonych w kosztorysie ofertowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 2245887801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020