Diensten - 491304-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wroclaw: Patrouillediensten

2020/S 202-491304

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Postadres: ul. Powstańców Śląskich 186
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 53-139
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Telefoon: +48 713347379
Fax: +48 713347363
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarządzanie drogami krajowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

Referentienummer: O.WR.D-3.2413.184.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79715000 Patrouillediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 885 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71700000 Meet- en controlediensten
71631480 Wegeninspectiediensten
77312000 Diensten voor het wieden van onkruid
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
45233280 Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233292 Installatie van beveiligingsuitrusting
45232451 Afwaterings- en oppervlaktewerkzaamheden
45233140 Wegwerkzaamheden
45233141 Wegenonderhoud
45233142 Herstellen van wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
71314000 Energie en aanverwante diensten
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
77211400 Vellen van bomen
77211500 Onderhouden van bomen
90690000 Diensten voor graffitiverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

11.3.2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. W wyniku rozstrzygnięcia w/wspomnianego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zawarł dnia 06.06.2019r. umowę na „Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami”. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

— ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 049-112528, sekcja II.2.14) oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 (2019/S 70-166277, sekcja II.2.14),

— SIWZ – tom I rozdział 1 ust. 5.2 – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W chwili obecnej Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, korzystając z przewidzianej możliwości udzielenia takich zamówień. Zamówienie dotyczy prac opisanych w przetargu jako prace związane z realizacją kompleksowego utrzymania drogi nr S8 wraz ze wszystkimi elementami. W ocenie Zamawiającego spełnione są łącznie przesłanki udzielenia zamówienia, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

a) nie upłynął okres 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;

b) zamówienie udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego;

c) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i robót;

d) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i postanowieniach SIWZ;

e) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;

f) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy uwzględnianiu wartości zamówienia podstawowego; wartość zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Pzp dotychczas udzielonych wynosi 1 597 560,00 PLN – umowa nr O.WR.D-3.2413.76.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. (do umowy podstawowej nr O.WR.D-3.2413.29.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.).

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Badera” Firma produkcyjno-handlowo-usługowa (lider)
Postadres: Dalachów 354
Plaats: Rudniki
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 46-325
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Budia-Standard Sp. z o.o. (partner)
Postadres: ul. Kopernika 11E
Plaats: Oleśnica
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 56-400
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 885 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 885 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wykonawca zastrzega możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców we wszystkich częściach zakresu prac określonych w kosztorysie ofertowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020