Diensten - 491318-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Financiële en verzekeringsdiensten

2020/S 202-491318

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Telefoon: +48 224758048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Mała pożyczka inwestycyjna” w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 (dot. cz. X postępowa.)

Referentienummer: DZZK51DIF2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Mała pożyczka inwestycyjna” w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 (dot. cz. X postępowa.)

Perceel nr.: 10
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „pośrednikami finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym 1 „Mała pożyczka inwestycyjna”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków funduszu funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020, z którego udzielane będą jednostkowe pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy (dalej: „umowa operacyjna”), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Parametry udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych pożyczek zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego mała pożyczka inwestycyjna” stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy operacyjnej.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/05/2019
Einde: 31/12/2033
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPWP.01.05.01-30-0002/16

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-245283

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 10
Benaming:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania instrumentu finansowego „Mała pożyczka inwestycyjna” w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020 (dot. cz. X postępowa...

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
15/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Postadres: ul. Piekary 19
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 61-823
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 876 800.00 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „pośrednikami finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym 1 „Mała pożyczka inwestycyjna”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków funduszu funduszy w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020, z którego udzielane będą jednostkowe pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy (dalej: „umowa operacyjna”), które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. Parametry udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych pożyczek zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego mała pożyczka inwestycyjna” stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy operacyjnej.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/05/2019
Einde: 31/12/2033
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 876 800.00 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Postadres: ul. Piekary 19
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 61-823
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. W związku z pkt 7 preambuły, § 6 ust. 6 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Szczegółowe warunki i zasady udzielania przez pośrednika finansowego jednostkowych pożyczek w ramach limitu małej pożyczki inwestycyjnej zostały określone w Metryce instrumentu finansowego – mała pożyczka inwestycyjna stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień par. 6 ust. 11 umowy.

2. W § 6 umowy dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu:

Niezależnie od postanowień wynikających z załącznika nr 2 do umowy, Wykonawca w związku ze stanem pandemii Covid-19 stosuje do odwołania warunki dla produktu mała pożyczka inwestycyjna z uwzględnieniem możliwości, o których mowa w pkt a–c:

a) możliwość zastosowania dodatkowej, 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty);

b) możliwość zastosowania wakacji kredytowych na okres 4 miesięcy dla spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty) o czas wakacji kredytowych;

c) możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki.

3. Z uwzględnieniem postanowień ust. 2, zmiany dotyczące warunków produktów obowiązują od dnia 20 marca 2020 r. i obejmują odpowiednio zawarte i nowe umowy inwestycyjne. Zmiana lub odwołanie warunków, o których mowa w ust. 2, nastąpi w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy.

4. Zmiany warunków w przypadku zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek ostatecznego odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny pośrednika finansowego ostateczny odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

5. Pośrednik finansowy posiada ponadto możliwość obniżenia oprocentowania wobec zaległości w spłacie pożyczek spowodowanych skutkami COVID-19 do poziomu stóp referencyjnych w ramach produktu oraz nie podejmowania działań windykacyjnych, do czasu zawarcia odpowiednich aneksów do umów inwestycyjnych.

6. Pośrednik finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeśli dotyczy).

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, instytucje mające wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w Polsce podjęły działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Sytuacja nie była możliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, ale istotnie zmienia uwarunkowania jej realizacji, co najmniej w 2020 r. (siła wyższa). W związku z tym menadżer zmuszony był do natychmiastowej reakcji, niezbędnej do ograniczenia bezpośrednich skutków epidemii w odniesieniu do firm korzystających z produktów wyjątkowy charakter sytuacji i jej skutki stanowią wypełnienie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 876 800.00 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 876 800.00 PLN