Diensten - 491340-2020

16/10/2020    S202

Letland-Riga: Programmering van systeem- en gebruikerssoftware

2020/S 202-491340

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Nationaal identificatienummer: 90000064161
Postadres: Republikas laukums 2
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1981
Land: Letland
Contactpersoon: Anna Grīnvalde
E-mail: iepirkumi@zm.gov.lv
Telefoon: +371 67027106
Fax: +371 67027512
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zm.gov.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/282

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Valsts meža dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem

Referentienummer: ZM 2018/34_ERAF
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valsts meža dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem.

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pēc iespējas tiek veikta tiešsaistes režīmā, pieslēdzoties pasūtītāja serverim. Pasūtītāja serveris atrodas Zemkopības ministrijas administratīvā ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Valsts meža dienesta informācijas sistēmu pilnveide un integrācija ar centralizētajiem zemkopības nozares informācijas tehnoloģiju risinājumiem pakalpojumi saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 20
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/001 “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-144575

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Valsts meža dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
20/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SIA “Autentica”
Nationaal identificatienummer: 40003989378
Postadres: Ūnijas iela 39A
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1039
Land: Letland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 210 580.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Grozījumi veikti 2020. gada 02. jūlijā.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pēc iespējas tiek veikta tiešsaistes režīmā, pieslēdzoties pasūtītāja serverim.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Valsts meža dienesta informācijas sistēmu pilnveide un integrācija ar centralizētajiem zemkopības nozares informācijas tehnoloģiju risinājumiem pakalpojumi saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 20
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 210 580.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SIA “Autentica”
Nationaal identificatienummer: 40003989378
Postadres: Ūnijas iela 39A
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1039
Land: Letland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. kārtas darbu izpildes termiņš pagarināts līdz 31.08.2020. 2. kārtas darbu izpildes termiņš pagarināts līdz 31.08.2020. Kopējais līguma termiņš (20 mēneši) netiek pagarināts.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

VMD ĢIS izstrāde valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos (2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”) tikšanās starp izstrādātāju un VMD, tajā skatā sprintu demonstrācijas, norisinājās attālinātā veidā. Šāda darba režīma dēļ tika apgrūtināta komunikācija starp izstrādātāju un VMD, kas negatīvi ietekmēja izstrādes kalendārā plāna izpildi.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 210 580.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 210 580.00 EUR