Diensten - 491407-2020

16/10/2020    S202

Estland-Tallinn: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2020/S 202-491407

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eesti Töötukassa
Nationaal identificatienummer: 74000085
Postadres: Lasnamäe tn 2
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 11412
Land: Estland
Contactpersoon: Katrin Koitla
E-mail: info@tootukassa.ee
Telefoon: +372 6148233
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tootukassa.ee
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Töötuskindlustus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ettevõtluskoolitus

Referentienummer: 225187
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 862.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 1 - Rapla linn

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 2 - Haapsalu linn, Haapsalu linn või Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 3 - Valga linn

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 4 - Tallinna linn

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 5 - Viljandi linn

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 6 - Põlva linn

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 7 - Paide linn, Paide linn

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 8 - Kärdla linn

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Osa 9 - Rakvere linn

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-330751

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7-6.3/20/0072
Perceel nr.: 7
Benaming:

7-6.3/20/0072

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OÜ Projektiekspert
Nationaal identificatienummer: 10893683
Postadres: Endla tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10142
Land: Estland
E-mail: info@projektid.ee
Internetadres: http://www.projektid.ee
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 182.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7-6.3/20/0072
Perceel nr.: 3
Benaming:

7-6.3/20/0072

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OÜ Projektiekspert
Nationaal identificatienummer: 10893683
Postadres: Endla tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10142
Land: Estland
E-mail: info@projektid.ee
Internetadres: http://www.projektid.ee
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 872.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7-6.3/20/0072
Perceel nr.: 5
Benaming:

7-6.3/20/0072

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OÜ Projektiekspert
Nationaal identificatienummer: 10893683
Postadres: Endla tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10142
Land: Estland
E-mail: info@projektid.ee
Internetadres: http://www.projektid.ee
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 808.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding