Werken - 491431-2020

16/10/2020    S202

Finland-Helsinki: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-491431

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Nationaal identificatienummer: 0201256-6
Postadres: Hämeentie 86
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00550
Land: Finland
Contactpersoon: Ella Savilaakso
E-mail: hkl.kilpailutus@hel.fi
Telefoon: +358 401417439
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.hel.fi/hkl/fi
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=312735&tpk=57a4067b-9da8-47e5-a9a7-9a05113b85fa
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=312735&tpk=57a4067b-9da8-47e5-a9a7-9a05113b85fa
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus – jaettu urakka

Referentienummer: 55H20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rakennushanke on 1989 avatun metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus. Hankkeen yhteydessä uusitaan laiturikatoksen vesikatto ja julkisivut sekä metrolaiturin ja laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet, samalla laiturikatoksen teräsrakenteet maalataan. Laituritasolla länsipään odotustilassa uusitaan teräslasiseinät sekä itäpäässä tunneliosuuden akustovaimennus. Työt suoritetaan tarjouspyyntöasiakirjojen esittämässä laajuudessa.

Asema on matkustajien ja metroliikenteen käytössä koko rakennusprojektin ajan. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

Kaupalliset asiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteenä. Tarjoajan tulee pyytää tekniset asiakirjat (arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmat) sähköpostitse osoitteesta hankinta.hkl@hel.fi

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sähkötöiden urakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Putki- ja IV-työt sisältyvät rakennusurakkaan.

Urakka-aika on 15.2.2021–31.12.2021.

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua kohteeseen rakennuttajan esittelemänä 27.10.2020. Ennakkoilmoittautuminen 22.10.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anna.k.martemaa@hel.fi Ryhmäkoot pidetään pienenä ja kellonaika ilmoitetaan erikseen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rakennusurakka (pääurakka)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mellunmäen metroasema

Pallaksentie 3

FI-00970 Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sähkötöiden urakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.

Pääurakkaan sisältyvät rakennustekniset työt sekä IV- ja putkityöt asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sähköurakka

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mellunmäen metroasema

Pallaksentie 3

FI-00970 Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sähkötöiden urakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.

Sähköurakkaan (SU) kuuluvat rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2021
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Vallilan varikko

Hämeentie 86 A

FI-00550 Helsinki

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Avaamistilaisuudessa ei saa olla paikalla ulkopuolisia henkilöitä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020