Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 491441-2020

16/10/2020    S202

België-Gent: Aanleg van spoorweg

2020/S 202-491441

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_23936
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Telefoon: +32 92412341
Fax: +32 92412537
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383098
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383098
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-I.NW-57%2F52%2F3%2F19%2F069-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/52/3/19/069 - L86 – Vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – Vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – Vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat

Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/069-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

L86 – Vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – Vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – Vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE235 Arr. Oudenaarde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 98
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Om geselecteerd te worden, dient de inschrijver aan te tonen dat:

— hij beschikt over een erkenning in categorie H, klasse 8,

— hij beschikt over een evenwaardige erkenning voortkomend uit een certificaat of een inschrijving op een officiele lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat,

— hij voldoet aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de wet van 20.3.1991 houdende de regeling van de erkenning van aannemers van werken om te beschikken over de bovenvermelde erkenning (artikel 3, §1, 2 van de wet van 20.3.1991 houdende de regeling van de erkenning van aannemers).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

De kandidaat voegt de volgende documenten betreffende de

Toegangsvoorwaarden bij zijn kandidatuurstelling:

— een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

— de gecoördineerde statuten,

— de eventuele bijzondere mandaten van de fima waaruit de bevoegdheid/machtiging blijkt van de persoon of personen die hebben getekend om de kandidaat te verbinden,

— geactualiseerde lijst met leden raad van bestuur/zaakvoerders en de ondertekenaar van de kandidatuur (zie bijlage 2),

— een geactualiseerd uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van:

—— de kandidaat,

—— elke persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft en,

—— de ondertekenaar(s) van de kandidatuurstelling,

— een recent attest waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen in verband met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen, volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Dit certificaat wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit en bestrijkt het laatste kalenderkwartaal voor de uiterste datum van ontvangst van de kandidaturen,

— een recent fiscaal attest uitgereikt door de bevoegde nationale instantie. Dit attest bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,

— een recent attest van niet-faillissement, dat door de nationale bevoegde autoriteit wordt uitgereikt.

De Belgische kandidaten dienen het RSZ-attest, het fiscaal attest en het attest van niet-faillissement niet bij te voegen in het kader van de administratieve vereenvoudiging en in overeenstemming met artikel 73 § 4 van de wet van 17.6.2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren in e-Notification, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.

Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder rubriek “Business - Leveranciers en aannemers”.

E-tendering is verplicht om de kandidaturen in te dienen. Bijkomende info: https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht en moet bijgevoegd worden bij de kandidatuurstelling. Bij het deel IV betreffende het voldoen van de ondernemer aan de selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie “Algemene Aanwijzing voor alle selectiecriteria” in te vullen. De inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de gevraagde erkenning voor deze opdracht door ja of nee in te vullen. De selectiecriteria worden vermeld in de aankondiging (zie punt III.1.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020