Werken - 491458-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Essey-lès-Nancy: Bouwen van verwarmingsinstallatie

2020/S 202-491458

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Société Dalkia — Établissement Est
Postadres: 6 rue des Trézélots — BP 33034
Plaats: Essey-lès-Nancy
NUTS-code: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Postcode: 54272
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Di Vita Karine
E-mail: karine.di-vita@dalkia.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://marches-securises.fr
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion conduite et maintenance, d'équipements, de production et de transport de l'énergie calorifique ou frigorifique

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de construction d’une chaufferie Biomasse dans le cadre de l’exploitation du réseau de chaleur du quartier Champvallon à Béthoncourt (25200)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45251200 Bouwen van verwarmingsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot no 2-1 — Fumisterie

Perceel nr.: 2-1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262610 Fabrieksschoorstenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21 Doubs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 082-194415

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2-1
Benaming:

Lot no 2-1 — Fumisterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/08/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020