Werken - 491501-2020

16/10/2020    S202

Kroatië-Imotski: Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen

2020/S 202-491501

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 159-388853)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski
Nationaal identificatienummer: 41272392545
Postadres: Blajburška 133
Plaats: Imotski
NUTS-code: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Postcode: 21260
Land: Kroatië
Contactpersoon: Željko Topić
E-mail: vodovod-topic@net.hr
Telefoon: +385 989784156
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vodovod-imk.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski – izgradnja linijskih građevina

Referentienummer: VV-02/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 159-388853

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: