Werken - 491507-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Delfzijl: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2020/S 202-491507

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 189-457205)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groningen Seaports nv
Nationaal identificatienummer: 16392151
Postadres: Handelskade Oost 1
Plaats: Delfzijl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9934 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm Jan Dekker
E-mail: projectsupport@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 596640400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen-seaports.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl

Referentienummer: P000056-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a) het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;

b) het ontgraven van watergangen;

c) het verwerken van zand;

d) het plaatsen van zakbakens;

e) het registreren en rapporteren van zetting;

f) het aanbrengen van duikers;

g) het uitvoeren van werkzaamheden onder milieuhygiënische condities;

h) overige bijkomende werkzaamheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 189-457205

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Prijs - Weging: -

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - Naam: planning

Kwaliteitscriterium - Weging: 0

Prijs - Weging: 100.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Het gunningscriterium is gewijzigd van laagste prijs naar beste prijs-kwaliteitsverhouding.