Werken - 491508-2020

16/10/2020    S202

Slovenië-Ljubljana: Aanleg van elektriciteit

2020/S 202-491508

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 187-452186)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Nationaal identificatienummer: 5427223000
Postadres: Hajdrihova ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: javnanarocila@eles.si
Telefoon: +386 14743000
Fax: +386 14742502
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eles.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin

Referentienummer: MAP2020/0447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektromontažna dela in dobava opreme v RTP Tolmin.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 187-452186

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Sprememba Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Sprememba točke 3.2, 3.3, Obrazca R-1 in Obrazca R-2 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe je objavljena na spletni strani Elesa.

https://www.eles.si/javna-narocila?disp_sin=770