Leveringen - 491517-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Sainte-Clotilde: Software voor tijdregistratie of human reousrces

2020/S 202-491517

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SAEM Sodiparc
Nationaal identificatienummer: 37999473400042
Postadres: 14 rue Gabriel de Kerveguen — ZEC le Chaudron
Plaats: Sainte-Clotilde
NUTS-code: FRY40 La Réunion
Postcode: 97490
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction générale
E-mail: marches@sodiparc.fr
Telefoon: +262 262925925
Fax: +262 262925926
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sodiparc.fr
Adres van het kopersprofiel: http://sodiparc.e-marchespublics.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://sodiparc.e-marchespublics.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://sodiparc.e-marchespublics.com/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://sodiparc.e-marchespublics.com/
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une solution SIRH

Referentienummer: 2020/005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'un outil SIRH.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4 La Réunion
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'un outil SIRH.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être renouvelé une fois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

14 rue Gabriel de Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion
Postadres: 5 avenue André Malraux, CS 81027
Plaats: Sainte-Clotilde Cedex
Postcode: 97495
Land: Frankrijk
Telefoon: +262 262402345
Fax: +262 262211019
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion
Postadres: 5 avenue André Malraux, CS 81027
Plaats: Sainte-Clotilde Cedex
Postcode: 97495
Land: Frankrijk
Telefoon: +262 262402345
Fax: +262 262211019
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020