Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 491530-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Lamballe-Armor: Watermeters

2020/S 202-491530

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lamballe Terre & Mer
Postadres: 41 rue Saint-Martin
Plaats: Lamballe-Armor
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
Postcode: 22400
Land: Frankrijk
E-mail: contact@lamballe-terre-mer.bzh
Telefoon: +33 296505937
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lamballe-terre-mer.bzh
Adres van het kopersprofiel: https://www.megalisbretagne.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de compteurs d'eau froide radio-relevés et accessoires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020