Leveringen - 491530-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Lamballe-Armor: Watermeters

2020/S 202-491530

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lamballe Terre & Mer
Postadres: 41 rue Saint-Martin
Plaats: Lamballe-Armor
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
Postcode: 22400
Land: Frankrijk
E-mail: contact@lamballe-terre-mer.bzh
Telefoon: +33 296505937
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lamballe-terre-mer.bzh
Adres van het kopersprofiel: https://www.megalisbretagne.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de compteurs d'eau froide radio-relevés et accessoires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020