Leveringen - 491532-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Maria Enzersdorf: Transformatoren

2020/S 202-491532

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Netz Niederösterreich GmbH
Postadres: EVN Platz
Plaats: Maria Enzersdorf
NUTS-code: AT12 Niederösterreich
Postcode: 2344
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Ing. Stefan Mandl, BA, MLS
E-mail: stefan.mandl@evn.at
Telefoon: +43 2236 / 200-12119
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://beschaffung.evn.at
Adres van het kopersprofiel: https://beschaffung.evn.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://beschaffung.evn.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://beschaffung.evn.at
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

50 MVAr-Kompensationsdrosselspule

Referentienummer: SMA-2010120009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31170000 Transformatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

50 MVAr-Kompensationsdrosselspule für das Umspannwerk Gmünd + eine zweite optionale Kompensationsdrosselspule für das Umspannwerk Gresten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31162000 Delen van transformatoren, inductoren en statische omzetters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT12 Niederösterreich
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

50 MVAr-Kompensationsdrosselspule für das Umspannwerk Gmünd + eine zweite optionale Kompensationsdrosselspule für das Umspannwerk Gresten.

Lieferung ins Umspannwerk Gmünd im Mai 2022, betriebsbereit am Fundament am 19.5.2022 (Pönaletermin)

Termine im Falle der Einlösung der Option

— Bestellung bis spätestens März 2023;

— letzter möglicher Liefertermin März 2024.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2021
Einde: 30/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eine zweite optionale Kompensationsdrosselspule für das Umspannwerk Gresten.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Postadres: Rennbahnstraße 29
Plaats: St. Pölten
Postcode: 3100
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg.noel.gv.at
Telefoon: +43 2742 / 90590-15570
Fax: +43 2742 / 90590-15540
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Niederösterreichische Schlichtungsstelle für öffentliche Aufträge – Landesamtsdirektion – Allgem. Verwaltung
Postadres: Landhausplatz 1
Plaats: St. Pölten
Postcode: 3100
Land: Oostenrijk
Telefoon: +43 2742 / 9005-12109
Fax: +43 2742 / 9005-13845
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020