Lieferungen - 491542-2020

16/10/2020    S202

Polen-Gorzów Wielkopolski: Niederflurbusse

2020/S 202-491542

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kostrzyńska 46
Ort: Gorzów Wielkopolski
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 66-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Trojecka – Dział zamówień publicznych
E-Mail: przetargi@mzk-gorzow.com.pl
Telefon: +48 957287800
Fax: +48 957287801
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mzk-gorzow.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.mzk-gorzow.com.pl/przetargi-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich

Referenznummer der Bekanntmachung: 899/2020/012_leasing autobusów
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121400 Niederflurbusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34121400-5 Autobusy niskopodłogowe,

66114000-2 Usługi leasingu finansowego.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany w roku realizacji danej partii zamówienia i nieeksploatowany.

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. przeprowadzenia co najmniej pięciodniowego szkolenia dla 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w pełnym zakresie obsług i napraw (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) oferowanego typu autobusów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a rozpoczęcie szkolenia musi nastąpić w terminie do 6 tygodni od daty dostawy pierwszego autobusu. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów szkoleniowych. Szczegółowy program szkolenia musi być uzgodniony z Zamawiającym;

b. dostarczenia Zamawiającemu do terminu odbioru pierwszego autobusu – pełnej dokumentacji naprawczej i obsługowej w języku polskim. Wraz z dostawą pierwszego autobusu, Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem oraz niezbędne urządzenia (zgodnie z SIWZ), a także dokumentację dopuszczającą, zgodnie z polskimi przepisami prawa, eksploatację autobusów na rynku polskim.

3. Wszystkie oferowane autobusy muszą być jednej marki. Dostarczone pojazdy muszą być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych oraz kompletacji i wyposażenia.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany typ autobusu nie był prototypem, tj. aby został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu na rynek dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Królestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarskiej, przed terminem składania ofert, w liczbie co najmniej 10 sztuk.

5. Zamawiający wymaga w tej liczbie zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475, z późniejszymi zmianami) oraz zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu podstawowych zespołów układu napędowego.

6. Koszty dostawy autobusów ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdego odbieranego pojazdu na czas jazdy próbnej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Całkowity koszt leasingu finansowego oferowanych pojazdów / Gewichtung: 70
Kostenkriterium - Name: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Gewichtung: 22
Kostenkriterium - Name: Warunki gwarancji / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Gotowość techniczna / Gewichtung: 3
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem:

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

i. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN.

Wartości i dane ekonomiczne przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch głównych dostaw w ilości minimum 3 autobusów realizowanych w formie leasingu o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje dostawy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał dostawę (dostawy), w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku wykazania się dostawą o wartości wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 10:05
Ort:

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Salka narad (1 piętro), za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020