Lieferungen - 491542-2020

16/10/2020    S202

Polska-Gorzów Wielkopolski: Autobusy niskopodłogowe

2020/S 202-491542

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 46
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Trojecka – Dział zamówień publicznych
E-mail: przetargi@mzk-gorzow.com.pl
Tel.: +48 957287800
Faks: +48 957287801
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzk-gorzow.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.mzk-gorzow.com.pl/przetargi-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich

Numer referencyjny: 899/2020/012_leasing autobusów
II.1.2)Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5–12,5 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

34121400-5 Autobusy niskopodłogowe,

66114000-2 Usługi leasingu finansowego.

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany w roku realizacji danej partii zamówienia i nieeksploatowany.

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. przeprowadzenia co najmniej pięciodniowego szkolenia dla 5 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w pełnym zakresie obsług i napraw (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich) oferowanego typu autobusów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a rozpoczęcie szkolenia musi nastąpić w terminie do 6 tygodni od daty dostawy pierwszego autobusu. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiałów szkoleniowych. Szczegółowy program szkolenia musi być uzgodniony z Zamawiającym;

b. dostarczenia Zamawiającemu do terminu odbioru pierwszego autobusu – pełnej dokumentacji naprawczej i obsługowej w języku polskim. Wraz z dostawą pierwszego autobusu, Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem oraz niezbędne urządzenia (zgodnie z SIWZ), a także dokumentację dopuszczającą, zgodnie z polskimi przepisami prawa, eksploatację autobusów na rynku polskim.

3. Wszystkie oferowane autobusy muszą być jednej marki. Dostarczone pojazdy muszą być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych oraz kompletacji i wyposażenia.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany typ autobusu nie był prototypem, tj. aby został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu na rynek dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Królestwa Norwegii lub Konfederacji Szwajcarskiej, przed terminem składania ofert, w liczbie co najmniej 10 sztuk.

5. Zamawiający wymaga w tej liczbie zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu pojazdu, w rozumieniu definicji zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475, z późniejszymi zmianami) oraz zgodności z autobusem oferowanym w zakresie typu podstawowych zespołów układu napędowego.

6. Koszty dostawy autobusów ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia każdego odbieranego pojazdu na czas jazdy próbnej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowity koszt leasingu finansowego oferowanych pojazdów / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 22
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Gotowość techniczna / Waga: 3
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem:

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

i. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN.

Wartości i dane ekonomiczne przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch głównych dostaw w ilości minimum 3 autobusów realizowanych w formie leasingu o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto każda wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje dostawy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał dostawę (dostawy), w ilości nie mniejszej niż określona powyżej.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku wykazania się dostawą o wartości wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Salka narad (1 piętro), za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.

5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020