Leveringen - 491550-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Saint-Denis: Vrachtwagens met hoogwerker

2020/S 202-491550

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SNCF
Nationaal identificatienummer: 41228073720375
Plaats: Saint-Denis
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Jesus Pereira Pita
E-mail: ext.jesus.pereirapita@reseau.sncf.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sncf.com/fr
Adres van het kopersprofiel: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d’un engin avec nacelle rail-route pour les besoins de la ligne T13 Saint-Germain — Saint-Cyr

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34142100 Vrachtwagens met hoogwerker
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d’un engin avec nacelle rail-route pour les besoins de la ligne T13 Saint-Germain — Saint-Cyr.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d’un (1) engin avec nacelle rail-route pour les besoins de la ligne T13 Saint-Germain — Saint-Cyr avec prestations supplémentaires éventuelles:

— liaison STBS,

— agrément RFN,

— maintenance.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— liaison STBS,

— agrément RFN,

— maintenance.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Le candidat est fabricant ou fournisseur d’engin,

2) Trois références sur des matériels similaires.

Eventuele minimumeisen:

1) Le candidat est fabricant ou fournisseur d’engin,

2) Trois références sur des matériels similaires.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Maintenance corrective sur 10 ans.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal judiciaire de Paris
Postadres: parvis du Tribunal de Paris
Plaats: Paris
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020