Leveringen - 491566-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Rotterdam: Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit

2020/S 202-491566

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stedin Netwerkbeheer B.V.
Postadres: Blaak 8
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Postcode: 3011 TA
Land: Nederland
E-mail: erwin.vanderploeg@stedin.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://stedin.net
Adres van het kopersprofiel: http://stedin.net
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Telecom Device DA

Referentienummer: 125490
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31230000 Delen van apparatuur voor de distributie of het regelen van elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

6 x 1 year.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020