Lieferungen - 491567-2020

16/10/2020    S202

Bulgarien-Kovachevo: Teile für Wasserdampfturbinen

2020/S 202-491567

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „TETs Maritsa iztok 2“ EAD
Nationale Identifikationsnummer: 123531939
Postanschrift: oblast Stara Zagora, obshtina Radnevo
Ort: s. Kovachevo
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
Postleitzahl: 6265
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Plamena Teneva
E-Mail: p.teneva@tpp2.com
Telefon: +359 42662913
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tpp2.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1119
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/71576
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/71576
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за парни турбини

Referenznummer der Bekanntmachung: 20133
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42113100 Teile für Wasserdampfturbinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на резервни части за парни турбини съгласно спецификация и технически изисквания.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 050 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части за парни турбини съгласно спецификация и технически изисквания.

Офертата е за доставка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 050 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 10
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП кандидатът да прилага системи за управление на качеството.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Кандидатът да е изпълнил минимум 1 доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните 3 години. За сходна дейност възложителят приема доставка на резервни части за турбоагрегати.

2. Съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 64 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ и във всички останали случаi на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства в съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Гаранция за изпълнение на договора — в размер на 5 % от стойността му, закръглена до лев.

Представя се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния период на изделията и отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя.

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на възложителя, а именно: IBAN BG81STSA93001526680953, BIC: STSABGSF, банка ДСК ЕАД.

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 23 месеца от датата на сключване на договора.

4. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 23 месеца от датата на сключване на договора.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Финансирането е със собствени средства.

2. Плащането се извършва до 60 дни след доставка, удостоверено с двустранно подписан приемnо-предавателен протокол, издадена фактура — оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС и представени документи по чл. 66, ал. 7—10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

3. Предложената цена е в левове без ДДС и включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение предмета на поръчката съгласно приложените спецификации и технически изисквания, и е при условие на доставка DDP — „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, склад на възложителя съгласно Инкотермс — 2010.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Към техническото предложение участниците представят съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „ж“ от ППЗОП декларация, указваща производителя на изделията и страна на произход.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Срок на изпълнение 10 (десет) месеца от датата на сключване на договора.

2. Гаранционен срок — 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020