Lieferungen - 491567-2020

16/10/2020    S202

България-Ковачево: Части за парни турбини

2020/S 202-491567

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: Пламена Тенева
Електронна поща: p.teneva@tpp2.com
Телефон: +359 42662913
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.tpp2.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1119
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/71576
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/71576
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за парни турбини

Референтен номер: 20133
II.1.2)Основен CPV код
42113100 Части за парни турбини
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на резервни части за парни турбини съгласно спецификация и технически изисквания.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 050 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на резервни части за парни турбини съгласно спецификация и технически изисквания.

Офертата е за доставка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 050 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП кандидатът да прилага системи за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът да е изпълнил минимум 1 доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните 3 години. За сходна дейност възложителят приема доставка на резервни части за турбоагрегати.

2. Съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Кандидатът декларира съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 64 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ и във всички останали случаi на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства в съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за изпълнение на договора — в размер на 5 % от стойността му, закръглена до лев.

Представя се преди подписването на договора и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния период на изделията и отправено писмено искане от страна на изпълнителя до възложителя. Тази гаранция се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя.

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на възложителя, а именно: IBAN BG81STSA93001526680953, BIC: STSABGSF, банка ДСК ЕАД.

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 23 месеца от датата на сключване на договора.

4. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 23 месеца от датата на сключване на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането е със собствени средства.

2. Плащането се извършва до 60 дни след доставка, удостоверено с двустранно подписан приемnо-предавателен протокол, издадена фактура — оригинал, съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС и представени документи по чл. 66, ал. 7—10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.

3. Предложената цена е в левове без ДДС и включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение предмета на поръчката съгласно приложените спецификации и технически изисквания, и е при условие на доставка DDP — „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, склад на възложителя съгласно Инкотермс — 2010.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Към техническото предложение участниците представят съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „ж“ от ППЗОП декларация, указваща производителя на изделията и страна на произход.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Срок на изпълнение 10 (десет) месеца от датата на сключване на договора.

2. Гаранционен срок — 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2020