Leveringen - 491580-2020

16/10/2020    S202

Duitsland-Berlijn: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2020/S 202-491580

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft (FEM)
Postadres: Holzmarktstraße 15-17
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10179
Land: Duitsland
E-mail: einkauf.se3@bvg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vergabekooperation.berlin
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandhaltung von diversen Relaisbaugruppen

Referentienummer: FEM3-0133-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Instandhaltung von diversen Relaisbaugruppen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility GmbH
Postadres: Nonnendammallee 101
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 13629
Land: Duitsland
E-mail: ralf.molkenthin@siemens.com
Telefoon: +49 30386-46563
Fax: +49 30386-45924
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020