Leveringen - 491592-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Kozloduy: Diverse onderdelen

2020/S 202-491592

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „AETs Kozloduy“ EAD
Nationaal identificatienummer: 106513772
Postadres: ploshtadka AETs „Kozloduy“
Plaats: Kozloduy
NUTS-code: BG313 Враца
Postcode: 3321
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Petya Yonkova
E-mail: PMYonkova@npp.bg
Telefoon: +359 97374626
Fax: +359 97376007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kznpp.org
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO

Referentienummer: 44020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO съгласно техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.359/01.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 119 530.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG313 Враца
Voornaamste plaats van uitvoering:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO съгласно техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.359/01.

Определените за доставка резервни части и ремонтни комплекти са предназначени за обезпечаване ремонта на пневморегулиращи клапани технологични позиции 5,6RL71-74S02,04, служещи за поддържане на нивото в парогенераторите на 5-и и 6-и енергоблок. Исканите артикули са производство на фирма Merson Electric CO.

Резервните части и ремонтните комплекти, предмет на доставката, са необходими за обезпечаване изпълнението на ремонтните дейности съгласно нормативно-техническата документация на оборудването и за осигуряване на поддържания минимален запас от резервни части.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Във връзка с осигуряването на резервни части за ремонтната дейност е необходимо доставка на ремонтни комплекти и елемент от новата производствена номенклатура за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04, като доставката включва:

— ремонтни комплекти за главен регулатор R95H, бутален привод (475-HPD-80), бутален привод (475-HPD-60) и пневморегулатор R377...

Продължава в раздел VI „Допълнителна информация“.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102000109
Benaming:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „ИПУ — София“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130304138
Postadres: ул. „Цар Симеон“ № 82, вх. В, ет. 5
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1202
Land: Bulgarije
E-mail: ipu-sofia@ipu.bg
Telefoon: +359 29810566
Fax: +359 29800161
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 530.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължение от раздел Г-2, т. 3:

— филтър регулатор 67CFR с ремонтни комплекти,

— преходни адаптери и тройници за позиционер 3570.

Резервните части са елементи от регулатори 5,6RL71,72,73,74S02, 04, служещи за поддържане нивото в парогенераторите на 5 и 6 ЕБ.

За осигуряване на безопасна и надеждна експлоатация на основни регулатори 5,6RL71,72,73,74S02 и пускови регулатори 5,6RL71,72,73,74S04 е необходима периодична ревизия и при необходимост замяна на отделни бързоизносващи компоненти. По препоръка на производителя в пневматичната част тази замяна трябва да се извършва с периодичност 5 години или по-рано в зависимост от експлоатационните условия. Експлоатационният опит и измерените работни температури сочат, че оборудването работи в условия на термични натоварвания и това налага периодичността на ревизия и замяна на основните регулатори да е по-малка от 5 години.

Планираното за доставка количество е необходимо за частична замяна на амортизираните комплекти, които при изпълняваните ремонтни дейности не подлежат на повторна употреба и при извършване на текущ и среден ремонт на основни и пускови клапани за 5 и 6 блок по време на ПГР се заменят с нови.

Доставката трябва да бъде извършена от производителя на този тип оборудване — фирма Emerson Electric CO, който е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Смяната на доставчика ще доведе до получаването на резервни части с различни технически характеристики, които не са съвместими с наличното оборудване, и ще се отрази на надеждната експлоатация на пневморегулиращи клапани 5,6RL71,72,73,74S02, 04.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Окръжен съд Враца
Postadres: ул. „Христо Ботев“ № 29
Plaats: Враца
Postcode: 3000
Land: Bulgarije
E-mail: vratsa-os@justice.bg
Telefoon: +359 92682170
Fax: +359 92626097
Internetadres: http://www.vratsa-os.justice.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република БЪЛГАРИЯ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Postadres: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Plaats: Козлодуй
Postcode: 3321
Land: Bulgarije
E-mail: SBreshkova@npp.bg
Telefoon: +359 97373230
Fax: +359 97376007
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020