Leveringen - 491592-2020

16/10/2020    S202

България-Козлодуй: Различни видове резервни части

2020/S 202-491592

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Град: Козлодуй
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3321
Държава: България
Лице за контакт: Петя Йонкова
Електронна поща: PMYonkova@npp.bg
Телефон: +359 97374626
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO

Референтен номер: 44020
II.1.2)Основен CPV код
34913000 Различни видове резервни части
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO съгласно техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.359/01.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 119 530.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34913000 Различни видове резервни части
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Площадка АЕЦ „Козлодуй“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO съгласно техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.359/01.

Определените за доставка резервни части и ремонтни комплекти са предназначени за обезпечаване ремонта на пневморегулиращи клапани технологични позиции 5,6RL71-74S02,04, служещи за поддържане на нивото в парогенераторите на 5-и и 6-и енергоблок. Исканите артикули са производство на фирма Merson Electric CO.

Резервните части и ремонтните комплекти, предмет на доставката, са необходими за обезпечаване изпълнението на ремонтните дейности съгласно нормативно-техническата документация на оборудването и за осигуряване на поддържания минимален запас от резервни части.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Във връзка с осигуряването на резервни части за ремонтната дейност е необходимо доставка на ремонтни комплекти и елемент от новата производствена номенклатура за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04, като доставката включва:

— ремонтни комплекти за главен регулатор R95H, бутален привод (475-HPD-80), бутален привод (475-HPD-60) и пневморегулатор R377...

Продължава в раздел VI „Допълнителна информация“.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 102000109
Наименование:

Доставка на ремонтен комплект за пневморегулиращи клапани 5,6RL71-74S02,04 от фирма Emerson Electric CO.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ИПУ — София“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130304138
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон“ № 82, вх. В, ет. 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: ipu-sofia@ipu.bg
Телефон: +359 29810566
Факс: +359 29800161
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 122 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 119 530.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от раздел Г-2, т. 3:

— филтър регулатор 67CFR с ремонтни комплекти,

— преходни адаптери и тройници за позиционер 3570.

Резервните части са елементи от регулатори 5,6RL71,72,73,74S02, 04, служещи за поддържане нивото в парогенераторите на 5 и 6 ЕБ.

За осигуряване на безопасна и надеждна експлоатация на основни регулатори 5,6RL71,72,73,74S02 и пускови регулатори 5,6RL71,72,73,74S04 е необходима периодична ревизия и при необходимост замяна на отделни бързоизносващи компоненти. По препоръка на производителя в пневматичната част тази замяна трябва да се извършва с периодичност 5 години или по-рано в зависимост от експлоатационните условия. Експлоатационният опит и измерените работни температури сочат, че оборудването работи в условия на термични натоварвания и това налага периодичността на ревизия и замяна на основните регулатори да е по-малка от 5 години.

Планираното за доставка количество е необходимо за частична замяна на амортизираните комплекти, които при изпълняваните ремонтни дейности не подлежат на повторна употреба и при извършване на текущ и среден ремонт на основни и пускови клапани за 5 и 6 блок по време на ПГР се заменят с нови.

Доставката трябва да бъде извършена от производителя на този тип оборудване — фирма Emerson Electric CO, който е собственик на техническите изисквания за тяхното производство и притежава всички необходими лицензионни и квалификационни документи. Смяната на доставчика ще доведе до получаването на резервни части с различни технически характеристики, които не са съвместими с наличното оборудване, и ще се отрази на надеждната експлоатация на пневморегулиращи клапани 5,6RL71,72,73,74S02, 04.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Окръжен съд Враца
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 29
Град: Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Електронна поща: vratsa-os@justice.bg
Телефон: +359 92682170
Факс: +359 92626097
Интернет адрес: http://www.vratsa-os.justice.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно приложимите разпоредби на законодателството на Република БЪЛГАРИЯ.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Пощенски адрес: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Град: Козлодуй
Пощенски код: 3321
Държава: България
Електронна поща: SBreshkova@npp.bg
Телефон: +359 97373230
Факс: +359 97376007
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2020