Leveringen - 491624-2020

16/10/2020    S202

Letland-Riga: Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen

2020/S 202-491624

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
Nationaal identificatienummer: 40003619950
Postadres: Kleistu iela 28
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1067
Land: Letland
Contactpersoon: Artūrs Joffe
E-mail: Arturs.Joffe@rigassatiksme.lv
Telefoon: +371 29104706
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rigassatiksme.lv/
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1706
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/24491
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Par sabiedriskā transporta rezerves daļu piegādi

Referentienummer: RS/2019/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
34310000 Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00 Latvija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rīga.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sabiedriskā transporta rezerves daļu piegāde.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

Saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 138-341077
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020