Leveringen - 491625-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Boekarest: Installatiewerktuigen voor putmond

2020/S 202-491625

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 184-445105)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OMV Petrom S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1590082
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013329
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cecilia Buculei
E-mail: ojs@e-licitatie.ro
Telefoon: +40 728988931
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.petrom.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea (și/sau închirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) și servicii pentru operații de control nisip – două loturi

Referentienummer: WS440965011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 184-445105

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 28/10/2020
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 28/10/2020
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 28/04/2021
Te lezen:
Datum: 16/05/2021
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 28/10/2020
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 28/10/2020
Te lezen:
Datum: 18/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 28/04/2021
Te lezen:
Datum: 16/05/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: