Leveringen - 491628-2020

16/10/2020    S202

Polska-Katowice: Worki i torby

2020/S 202-491628

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 192-464582)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Tel.: +48 327161475
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa – nr grupy 252-16

Numer referencyjny: 642000131
II.1.2)Główny kod CPV
18930000 Worki i torby
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 192-464582

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 13/12/2020
Powinno być:
Data: 20/12/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: