Leveringen - 491628-2020

16/10/2020    S202

Polen-Katowice: Zakken en tassen

2020/S 202-491628

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-464582)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Telefoon: +48 327161475
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pgg.pl
Adres van het kopersprofiel: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa – nr grupy 252-16

Referentienummer: 642000131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18930000 Zakken en tassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-464582

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 13/12/2020
Te lezen:
Datum: 20/12/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: