Prekės - 491629-2020

16/10/2020    S202

Lenkija-Katowice: Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys

2020/S 202-491629

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 192-464580)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
El. paštas: ko.wycislik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161466
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do kolejek – Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Nuorodos numeris: 702000682
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34900000 Įvairi transporto įranga ir atsarginės dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do kolejek – Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 192-464580

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 19/10/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 26/10/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: