Leveringen - 491629-2020

16/10/2020    S202

Polen-Katowice: Diverse transportmiddelen en onderdelen

2020/S 202-491629

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 192-464580)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: ko.wycislik@pgg.pl
Telefoon: +48 327161466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pgg.pl
Adres van het kopersprofiel: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa części zamiennych do kolejek – Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-22-06

Referentienummer: 702000682
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do kolejek – Becker-Warkop dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 192-464580

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: