Leveringen - 491633-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Craiova: Speciale voertuigen

2020/S 202-491633

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 164-399413)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania de Apă Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11400673
Postadres: Str. Brestei nr. 133
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefoon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.apaoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DJPR02 – Procurare și furnizare echipamente

Referentienummer: 11400673_2019_PAAPD1082998
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale Operatorului Regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini:

— autocurăţitoare mici, 2 buc.,

— autocurăţitoare mare, 1 buc.,

— autolaborator de inspecție CCTV, 1 buc.,

— excavator aspirator cu miniexcavator adițional, 1 buc.

Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020)

Termene: 32 de luni, din care opt luni furnizare, montaj si punere in functiune, 24 de luni garantie de conformitate

Note:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24;

2. Termen-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-399413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 20/04/2021
Te lezen:
Datum: 03/05/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: