Leveringen - 491633-2020

16/10/2020    S202

Roemenië-Craiova: Speciale voertuigen

2020/S 202-491633

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 164-399413)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania de Apă Oltenia S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11400673
Postadres: Str. Brestei nr. 133
Plaats: Craiova
NUTS-code: RO411 Dolj
Postcode: 200177
Land: Roemenië
Contactpersoon: Adrian Mitroi
E-mail: licitatii.apaoltenia@gmail.com
Telefoon: +40 251422117
Fax: +40 251422263
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.apaoltenia.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DJPR02 – Procurare și furnizare echipamente

Referentienummer: 11400673_2019_PAAPD1082998
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 164-399413

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 19/10/2020
Te lezen:
Datum: 02/11/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 20/04/2021
Te lezen:
Datum: 03/05/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: