Dostawy - 491638-2021

29/09/2021    S189

Polska-Płaska: Elektryczność

2021/S 189-491638

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 172-448647)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Płaska
Adres pocztowy: Płaska 53
Miejscowość: Płaska
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 16-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuplice
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 27
Miejscowość: Tuplice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 68-219
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Ziębicach
Adres pocztowy: ul. Wałowa 51
Miejscowość: Zębice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 57-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 15
Miejscowość: Sejny
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 16-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czernikowo
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Czernikowo
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 87-640
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niegosławice
Adres pocztowy: Niegosławice 55
Miejscowość: Niegosławice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 67-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Targowa 8
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłomłynie
Adres pocztowy: ul. Twarda 12
Miejscowość: Miłomłyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 14-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ryczywół
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Ryczywół
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gać
Adres pocztowy: Gać 275
Miejscowość: Gać
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 37-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Turawa
Adres pocztowy: ul. Opolska 39C
Miejscowość: Turawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 46-045
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowogard
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Nowogard
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 72-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szczaniec
Adres pocztowy: ul. Herbowa 30
Miejscowość: Szczaniec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 66-225
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Prażmów
Adres pocztowy: ul. Piotra Czołchańskiego 1
Miejscowość: Prażmów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marszałak Piłsudzkiego 18
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 11-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Klonowa
Adres pocztowy: ul. Ks. Józefa Dalaka 2
Miejscowość: Klonowa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 98-273
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 52/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 52/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 172-448647

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 15 976 723.86 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 15 579 190,23 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: Część nr 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 8 311 716.29 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 8 205 001,30 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: Część nr 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 441 321.45 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 150 502,80 PLN

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:

- część 1: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

- część 2: 220 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). - część 3: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

- część 4: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem musi być pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto pełnomocnika Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446. Szczegóły w dokumentacji przetargowej.

Powinno być:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:

- część 1: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

- część 2: 220 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

- część 3: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100).

- część 4: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięce złotych, 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem musi być pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto pełnomocnika Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446. Szczegóły w dokumentacji przetargowej.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:

a) dla części I przedmiotu zamówienia - 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100);

b) dla części II przedmiotu zamówienia - 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony 00/100);

c) dla części III przedmiotu zamówienia - 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100)

d) dla części IV przedmiotu zamówienia - 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100).

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 część, Wykonawca może wykazać

na potwierdzenie spełnienia warunku to samo ubezpieczenie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem,

iż suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż ich minimalna, wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia dla danej części. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:

a) dla części I przedmiotu zamówienia - 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100);

b) dla części II przedmiotu zamówienia - 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony 00/100);

c) dla części III przedmiotu zamówienia - 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100)

d) dla części IV przedmiotu zamówienia - 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 część, Wykonawca może wykazać

na potwierdzenie spełnienia warunku to samo ubezpieczenie dla większej liczby części, z zastrzeżeniem,

iż suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż ich minimalna, wymagana suma gwarancyjna ubezpieczenia dla danej części. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie 3 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała:

- w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 2 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

- w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 4 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

- w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 1 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

- w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: co najmniej 0,5 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać 1, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wielkość dostawy nie może być niższa niż minimalna, wymagana wielkość dla danej części.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie 3 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała:

- w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 2 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

- w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 4 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

- w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 1 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

- w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: co najmniej 0,3 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać 1, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż 1 części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to same zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż wielkość dostawy nie może być niższa niż minimalna, wymagana wielkość dla danej części.

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Część 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okresobowiązywaniazamówienia,umowyramowejlubdynamicznegosystemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/12/2024
Powinno być:
Data: 31/12/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiany w dokumentacji uwzględniające sprostowanie zamieszczone będą od dnia publikacji w DUUE dostępne na stronie Pełnomocnika Zamawiających www.voltra.pl

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez Pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.