Leveringen - 491644-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Wenen: Software en informatiesystemen

2020/S 202-491644

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/S 248-456540)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Holding AG sowie für die mit ihr im Sinne des §189a Z8 UGB verbundenen Gesellschaften, alle vertreten durch die ÖBB-Business Competence Center GmbH
Postadres: Erdberger Lände 40-48
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Konzerneinkauf
E-mail: konzerneinkauf.ikt@oebb.at

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prüfsystem — IT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 248-456540

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erweiterung einer Auftragstype --> 6.2.4.30 Simulation und Optimierungstool