Diensten - 491658-2020

16/10/2020    S202

Zweden-Södertälje: Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting

2020/S 202-491658

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Söderenergi AB
Nationaal identificatienummer: 556400-3175
Plaats: Södertälje
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Land: Zweden
Contactpersoon: Nicklas Stavström
E-mail: nicklas.stavstrom@soderenergi.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.soderenergi.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnqqhuobb&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnqqhuobb&GoTo=Tender
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nytt ställverk Hus 7

Referentienummer: 20/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51112000 Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). Inom Söderenergi finns en långsiktig handlingsplan för utbyte av gamla befintliga högspänningsställverk. I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214000 Schakelapparatuur
45315300 Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties
45315400 Hoogspanningsinstallaties
45317300 Elektrische installatiewerkzaamheden voor elektrische distributietoestellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Södertälje

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). Inom Söderenergi finns en långsiktig handlingsplan för utbyte av gamla befintliga högspänningsställverk. I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/04/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020