Diensten - 491675-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Mont-de-Marsan: Diensten voor slibverwijdering

2020/S 202-491675

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mont-de-Marsan agglomération
Postadres: Régie de l'assainissement, 1 rue Cazaillas, BP 20015
Plaats: Mont-de-Marsan
NUTS-code: FRI13 Landes
Postcode: 40001
Land: Frankrijk
E-mail: accueil@montdemarsanagglo-eau.fr
Telefoon: +33 969392440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://montdemarsanagglo-eau.fr
Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.landespublic.org
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://marchespublics.landespublic.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://marchespublics.landespublic.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élimination des boues des stations d'épuration de Conte et Jouanas — années 2021-2022-2023

Referentienummer: 20 REA 11 6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Élimination des boues de la station d'épuration de Conte et de Jouanas — années 2021-2022-2023.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 756 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13 Landes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mont-de-Marsan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Élimination des boues de la station d'épuration de Conte et de Jouanas — années 2021-2022-2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Environnement / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Sécurité / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 756 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre a une durée initiale de: un an (du 1er au 31.12.2021).

Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse pour une période d'une année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Une visite est conseillée. À cette fin, les candidats devront s'adresser à la personne désignée dans les pièces du marché, qui visera le certificat de visite dont le modèle est annexé à l'acte d'engagement.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Transmission des factures de façon dématérialisée au moyen de la plateforme chorus-pro.gouv.fr

Régie de l'assainissement: 244 000 808 00109.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 cours Lyautey, BP 50543
Plaats: Pau Cedex
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 cours Lyautey, BP 50543
Plaats: Pau Cedex
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Pau
Postadres: 50 cours Lyautey, BP 50543
Plaats: Pau Cedex
Postcode: 64010
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020