Diensten - 491675-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Mont-de-Marsan: Diensten voor slibverwijdering

2020/S 202-491675

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mont-de-Marsan agglomération
Postadres: Régie de l'assainissement, 1 rue Cazaillas, BP 20015
Plaats: Mont-de-Marsan
NUTS-code: FRI13 Landes
Postcode: 40001
Land: Frankrijk
E-mail: accueil@montdemarsanagglo-eau.fr
Telefoon: +33 969392440
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://montdemarsanagglo-eau.fr
Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.landespublic.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élimination des boues des stations d'épuration de Conte et Jouanas — années 2021-2022-2023

Referentienummer: 20 REA 11 6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 756 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI13 Landes
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 756 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre a une durée initiale de: un an (du 1er au 31.12.2021).

Il est renouvelable deux fois par reconduction expresse pour une période d'une année.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020