Diensten - 491681-2020

16/10/2020    S202

Polen-Reguły: Waterdistributie en aanverwante diensten

2020/S 202-491681

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Michałowice
Postadres: al. Powstańców Warszawy 1
Plaats: Reguły
NUTS-code: PL913 Warszawski zachodni
Postcode: 05-816
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Łoziński, Marta Opłocka
E-mail: przetargi@michalowice.pl
Telefoon: +48 223509168
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.michalowice.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.michalowice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy

Referentienummer: ZP.271.2.48.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65100000 Waterdistributie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice oraz wymiana legalizacyjna i montaż nowych wodomierzy

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Michałowice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.2 Zakres usług obejmuje m.in.:

1. kompleksową obsługę stacji uzdatniania wody, studni głębinowych łącznie z pełną kontrolą stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobytej i uzdatnionej wody oraz odprowadzanych wód popłucznych;

2. eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami na Stacjach Uzdatniania Wody (SUW), studniami głębinowymi, zbiornikami wody czystej, zbiornikami wód popłucznych;

3. kontrolę jakości dostarczanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym poprzez wykonywanie przez wyspecjalizowane akredytowane laboratorium okresowych badań próbek wody;

4. zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie lub Pęcicach;

5. usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW, na sieci wodociągowych oraz przyłączach wodociągowych;

6. nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami wodociągowymi na eksploatowanej sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych;

7. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej i odnotowywanie tego faktu w książce eksploatacji;

8. przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urządzeń wodociągowych wraz z jednoczesną kontrolą jej skuteczności, w tym zakup środka dezynfekcyjnego;

9. utrzymanie w sprawności hydrantów przeciwpożarowych poprzez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w całej sieci wodociągowej, w tym również w miejscach podłączeń hydrantów, oraz wymiana hydrantu w przypadku awarii uniemożliwiającej jego poprawne funkcjonowanie, wraz z odpowiednim ich oznakowaniem;

10. zapewnienie dostaw wody w razie awarii ze zbiorników na wodę czystą, będących w posiadaniu Wykonawcy. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej powyżej 12 h, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1,5 h podstawić zastępcze źródła wody w ilości dostosowanej do potrzeb;

11. udział w odbiorach technicznych robót wodociągowych, drogowych (w zakresie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych).

2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości i niezawodności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w standardzie określonym w umowach o zaopatrzenie w wodę i w „Regulaminie zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/268/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294). Dostarczana woda musi posiadać pozytywną ocenę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

2.4. Wykonawca w zakresie eksploatacji przyłączy wodociągowych zobowiązany będzie do wykonania doraźnych napraw, mających na celu usunięcie wycieków wody lub przywrócenie jej dostawy.

2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszelkich prac/czynności, których wykonanie jest związane z wymogiem zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania w sprawności urządzeń poprzez wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami technicznymi, przepisami prawa oraz postanowieniami SIWZ i umowy.

2.6. Konserwacją będą objęte dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW), położone w Komorowie i w Pęcicach oraz sieć wodociągowa położona na terenie Gminy Michałowice, w miejscowościach: Nowa Wieś, Komorów, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała i część Reguł.

2.7. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

2.8. Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności czynności utrzymania w gotowości i eksploatacji sieci wodociągowej i SUW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas przystąpienia do usuwania awarii (w godzinach) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika (w latach) / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa wymagań w tym warunku

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 300 000,00 PLN;

b) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 200 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał należycie co najmniej jedną usługę w zakresie obsługi i utrzymania w gotowości (konserwacji i eksploatacji) stacji uzdatniania wody oraz konserwacji sieci wodociągowej (o długości co najmniej 70 km) przez okres co najmniej 18 miesięcy, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców;

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:

a. samochodem samowyładowczym co najmniej 1 szt.;

b. samochodem dostawczym co najmniej 1 szt.;

c. koparko – ładowarką co najmniej 1 szt.;

d. zagęszczarką co najmniej 1 szt.;

e. piłą do cięcia asfaltu co najmniej 1 szt.;

f. agregatem do odwadniania wykopów co najmniej 1 szt.;

g. zestawem pomp co najmniej 1 szt.;

h. stojakami służącymi do odwadniania i płukania sieci wodociągowej waz z zamontowanymi urządzeniami pomiarowymi co najmniej 3 szt.;

i. zestawem szalunków do wykopów co najmniej 1 szt.;

j. profesjonalnym detektorem metali w gruncie co najmniej 1 szt.;

c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

a. 1 osobę pełniącą funkcję kierownika posiadającą kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

Doświadczenie (w latach) osoby pełniącej funkcję kierownika jest w tym postępowaniu kryterium oceny ofert.

b. 1 osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie;

c. min. 4 osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wykonujące czynności utrzymania w gotowości i eksploatacji sieci wodociągowej i SUW;

d. 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki i ładowarki;

e. 1 osobę do obsługi zagęszczarki;

f. 1 osobę do obsługi piły do cięcia asfaltu.

Uwaga:

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy muszą posiadać aktualne wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia (dot. badań lekarskich w tym badania na nosicielstwo wykonane przez SANEPID).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

W siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, al. Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216, II piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W zależności od okoliczności, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia sesji on-line z otwarcia ofert. Link do sesji zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w dok...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

3 miesiące przed zakończeniem obowiązującej umowy

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej (SIWZ). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę stanowią: prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SIWZ).

4. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP);

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy, załącznik Wykonawcy) – dokument nie podlega uzupełnieniu;

3) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.

Stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. 2017 r. 2291, ze zm.), elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

5) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

6) inne dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w niniejszej specyfikacji jako konieczne do załączenia do oferty.

3. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

5) oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 7 i 8 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według

Wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a–c i pkt 15–23 ustawy Pzp;

2) w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587700
Fax: +48 224588701
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020