Dienstleistungen - 491694-2020

16/10/2020    S202

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi utylizacji nieczystości

2020/S 202-491694

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bujok
E-mail: inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Tel.: +48 326395272
Faks: +48 322622210
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dabrowskie-wodociagi.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dabrowskie-wodociagi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. – lata 2021–2023

Numer referencyjny: K-2020-12
II.1.2)Główny kod CPV
90400000 Usługi utylizacji nieczystości
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w planowanym okresie 1.1.2021–31.12.2023. Czynności będące przedmiotem Zamówienia obejmują:

a) odbiór i załadunek osadów;

b) transport osadów;

c) ważenie osadów;

d) odzysk lub unieszkodliwienie osadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., w planowanym okresie 1.1.2021–31.12.2023. Szacowana ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przewidziana do zagospodarowania wynosi:

a) Oczyszczalnia ścieków „Centrum” – do 10 000 Mg/rok;

b) Oczyszczalnia ścieków „Błędów” – do 100 Mg/rok.

Odbiór i załadunek osadów będzie odbywał się bezpośrednio w miejscach wytwarzania tj.:

a) Osady pochodzące z Oczyszczalni Ścieków „Centrum” zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 odbierane będą na bieżąco przez 6 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do soboty w tym również w dni świąteczne. Przewiduje się 2–4 odbiory na dobę. Ilość dobowa odbieranego osadu może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego;

b) Osady pochodzące z OŚ „Błędów” zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sztorcowej odbierane będą o pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 lub nr 2 ustawy o odpadach i przepisach wykonawczych do tej ustawy, o ile przepisy dopuszczają możliwość przetwarzania osadów ściekowych. Wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41–45 ustawy o odpadach.

Zamawiający wyklucza odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu zapisów art. 96 Ustawy o odpadach oraz w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015r. poz. 132).

Transport odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o odpadach i przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 250 000 PLN.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnieni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

a) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadają kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac, a jednostki transportowo-sprzętowe spełniają niezbędne wymagania dla realizacji prac;

b) koszty pracy, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21).

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda oświadczenia potwierdzającego powyższe.

Wykonawca spełnieni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli posiada:

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) potwierdzenie wpisu do rejestru BDO zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797);

c) decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu osadu wydaną przez odpowiedni organ upoważniony;

d) opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

e) zezwolenie na transport na obszarze Województwa Śląskiego, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego –ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający żąda:

a) oświadczenia, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) aktualnego zezwolenia na transport na obszarze Województwa Śląskiego, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych przez Zamawiającego –ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod 19 08 05;

c) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym oraz polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

d) oświadczenia o planowanym sposobie odzysku, bądź unieszkodliwiania osadów, zgodne z posiadaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzja);

e) w przypadku wywozu odpadów do kompostowni oferent zobowiązany jest przedstawić umowę z kompostownią na przyjmowanie osadów z określoną ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania, w której integralną częścią jest decyzja na odzysk metodą R3;

f) w przypadku wywozu odpadów w celu rekultywacji na składowiska, oferent zobowiązany jest przedstawić umowę podpisaną z eksploatatorem składowiska na zastosowanie przedmiotowych odpadów do rekultywacji w/w składowiska z określeniem ich ilości, w której integralną częścią jest decyzja składowiska na rekultywacje;

g) kopii decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu osadu wydaną przez odpowiedni organ upoważniony;

h) potwierdzenia o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w pkt 10 SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia określone zostały w pkt 17 SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Powstańców 13 w Dąbrowie Górniczej, pokój nr 209, II piętro

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2023r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” – dalej jako „Platforma przetargowa”.

Instrukcja korzystania z platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępna jest pod adresem:

https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem:

https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

W sposób określony w Instrukcji korzystania z Platformy przetargowej. Korzystanie z Platformy przetargowej przez wykonawcę jest bezpłatne.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem „Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych” lub przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

12. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020