Lieferungen - 491701-2018

08/11/2018    S215

Rumänien-Arad: Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse

2018/S 215-491701

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Arad
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Calea 6 Vânători f.n.
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310161
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Romulus Vizireanu
E-Mail: achizitii.parad@anp.gov.ro
Telefon: +40 257212663
Fax: +40 257280584
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.anp.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare legume conform Anexei 1, caietului de sarcini și fișelor tehnice atașate

Referenznummer der Bekanntmachung: Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: B 67892 din 24.10.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta Penitenciarul Arad va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Penitenciarul Arad va incheia acordul-cadru pentru furnizare alimente pentru o perioada de 24 luni, cu maxim 5 operatori economici, iar contractele subsecvente vor fi incheiate si derulate tot de catre Penitenciarul Arad. Contractele subsecvente se vor incheia cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru care au pretul cel mai scazut pentru produsele alimentare (loturile) castigate la acordul cadru in functie de necesitati.

Informatii legate de reluarea competitiei: Primul contract subsecvent si urmatoarele subsecvente incheiate in perioada de valabilitate a ofertei se vor semna fara reluarea competitiei avand in vedere art. 118 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu ofertantul castigator dintre cei 5 semnatari ai acordului-cadru car [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cartofi

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., județul Arad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitate minima acord-cadru 335 800 kg; cantitate maxima acord-cadru 386 900 kg.

Cantitate minima cel mai mare contract subsecvent 41 975 kg; cantitate maxima cel mai mare contract subsecvent 48 362 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 67 706,80 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ceapă

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15300000 Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., județul Arad.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cantitate minima acord-cadru 41 610 kg; cantitate maxima acord-cadru 47 450 kg.

Cantitate minima cel mai mare contract subsecvent 5 201 kg; cantitate maxima cel mai mare contract subsecvent 5 931 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 10 883,39 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Dan Halchin — director,

— Nory-Marioara Jurjut — director adjunct economico-administrativ,

— Tiberiu Mos — sef serviciu logistica,

— Monica Stanca — contabil sef,

— Violeta Dumbrava — responsabil viza C.F.P.P.,

— Adrian-Dacian Tornean — consilier juridic și

— Oana Codruta Muntoi — agent compartiment achizitii.

Nu exista furnizori de servicii auxiliare pentru aceasta procedura.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1) Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

— odata cu DUAE se va posta si Formularul 1;

2) Cerinta: Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

Solicitat – Cerinta obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 1: Documentele solicitate ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

(a) certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani. Solicitat – Cerinta obligatorie. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;

2) Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada – prezentarii de descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante – conform art. 179 alin. (1) lit. l). Mentiunile corespund experientei similare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Se va completa DUAE, urmand documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

2) Se va completa DUAE, urmand sa prezinte descrieri sau fotografii ale produselor ofertate la solicitarea autoritatii contractante de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/04/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2018
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul in care vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, incarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 5 locuri ale clasamentului (de exemplu pe locul 5 sunt doua oferte egale). Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 4 in clasament.

Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP, documentele care contin o noua oferta financiara;

2) Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG 395/2016 — Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

3) Autoritatile contractante beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente in functie de resursele alocate si necesitati pana la cantitatea maxima a acordului-cadru.

Daca numarul operatorilor economici inscrisi si al celor care indeplinesc conditiile de calificare este mai mare de 5, acordul-cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care indeplinesc conditiile de calificare. In cazul in care numarul operatori economici inscrisi sau al celor care indeplinesc conditiile de calificare este mai mic de 5 atunci acordul-cadru se va incheia cu totii operatorii economici care indeplinesc conditiile de calificare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul Juridic
Postanschrift: Calea 6 Vânători f.n.
Ort: Arad
Postleitzahl: 310161
Land: Rumänien
E-Mail: adrian.tornean@anp.gov.ro
Telefon: +4 0740114238
Internet-Adresse: http://www.anp.gov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2018