Lieferungen - 491701-2018

08/11/2018    S215

România-Arad: Fructe, legume şi produse conexe

2018/S 215-491701

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Arad
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Calea 6 Vânători f.n.
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310161
Țară: România
Persoană de contact: Romulus Vizireanu
E-mail: achizitii.parad@anp.gov.ro
Telefon: +40 257212663
Fax: +40 257280584
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.anp.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare legume conform Anexei 1, caietului de sarcini și fișelor tehnice atașate

Număr de referinţă: Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: B 67892 din 24.10.2018
II.1.2)Cod CPV principal
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta Penitenciarul Arad va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Penitenciarul Arad va incheia acordul-cadru pentru furnizare alimente pentru o perioada de 24 luni, cu maxim 5 operatori economici, iar contractele subsecvente vor fi incheiate si derulate tot de catre Penitenciarul Arad. Contractele subsecvente se vor incheia cu operatorii economici semnatari ai acordului cadru care au pretul cel mai scazut pentru produsele alimentare (loturile) castigate la acordul cadru in functie de necesitati.

Informatii legate de reluarea competitiei: Primul contract subsecvent si urmatoarele subsecvente incheiate in perioada de valabilitate a ofertei se vor semna fara reluarea competitiei avand in vedere art. 118 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu ofertantul castigator dintre cei 5 semnatari ai acordului-cadru car [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cartofi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., județul Arad.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord-cadru 335 800 kg; cantitate maxima acord-cadru 386 900 kg.

Cantitate minima cel mai mare contract subsecvent 41 975 kg; cantitate maxima cel mai mare contract subsecvent 48 362 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 67 706,80 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ceapă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., județul Arad.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord-cadru 41 610 kg; cantitate maxima acord-cadru 47 450 kg.

Cantitate minima cel mai mare contract subsecvent 5 201 kg; cantitate maxima cel mai mare contract subsecvent 5 931 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 10 883,39 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— Dan Halchin — director,

— Nory-Marioara Jurjut — director adjunct economico-administrativ,

— Tiberiu Mos — sef serviciu logistica,

— Monica Stanca — contabil sef,

— Violeta Dumbrava — responsabil viza C.F.P.P.,

— Adrian-Dacian Tornean — consilier juridic și

— Oana Codruta Muntoi — agent compartiment achizitii.

Nu exista furnizori de servicii auxiliare pentru aceasta procedura.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1) Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

— odata cu DUAE se va posta si Formularul 1;

2) Cerinta: Certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.

Solicitat – Cerinta obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

Pentru persoane juridice/fizice romane se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 1: Documentele solicitate ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

(a) certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, dupa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

1) Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani. Solicitat – Cerinta obligatorie. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;

2) Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita dovada – prezentarii de descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante – conform art. 179 alin. (1) lit. l). Mentiunile corespund experientei similare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

1) Se va completa DUAE, urmand documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

2) Se va completa DUAE, urmand sa prezinte descrieri sau fotografii ale produselor ofertate la solicitarea autoritatii contractante de ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/12/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 11/04/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/12/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care vor fi mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, incarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 5 locuri ale clasamentului (de exemplu pe locul 5 sunt doua oferte egale). Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 4 in clasament.

Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP, documentele care contin o noua oferta financiara;

2) Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG 395/2016 — Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter;

3) Autoritatile contractante beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente in functie de resursele alocate si necesitati pana la cantitatea maxima a acordului-cadru.

Daca numarul operatorilor economici inscrisi si al celor care indeplinesc conditiile de calificare este mai mare de 5, acordul-cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care indeplinesc conditiile de calificare. In cazul in care numarul operatori economici inscrisi sau al celor care indeplinesc conditiile de calificare este mai mic de 5 atunci acordul-cadru se va incheia cu totii operatorii economici care indeplinesc conditiile de calificare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul Juridic
Adresă: Calea 6 Vânători f.n.
Localitate: Arad
Cod poștal: 310161
Țară: România
E-mail: adrian.tornean@anp.gov.ro
Telefon: +4 0740114238
Adresă internet: http://www.anp.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2018