De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 49171-2023

25/01/2023    S18

Roemenië-Iași: Dieselbrandstof (0,2)

2023/S 018-049171

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Apavital SA Iasi
Nationaal identificatienummer: 1959768
Postadres: Strada Costăchescu Mihai, Nr. 6
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700495
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Ciociu
E-mail: alina.stefan@apavital.ro
Telefoon: +40 0332413259
Fax: +40 232205230
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.apavital.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINĂ EURO DIESEL 5, STANDARD, ADITIVATA, VARĂ-IARNĂ

Referentienummer: 72172
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134210 Dieselbrandstof (0,2)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINĂ EURO DIESEL 5, STANDARD, ADITIVATA, VARĂ-IARNĂ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 11 134 200.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozit Apavital Iasi - str. Aurel Vlaicu 78A

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINĂ EURO DIESEL 5, STANDARD, ADITIVATA, VARĂ-IARNĂ - 1.400.000 kg

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica 1.1 Termenul de livrare / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor de achiziții pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.Așa cum prevede Directiva europeană nr. 24/2014 la punctul (51) din preambulul său, o procedură de achiziții, alta decât negocierea fără publicare prealabilă, nu este utilă în cazul în care produsele sunt achiziționate direct de pe o piață de mărfuri, inclusiv de pe platforme de tranzacționare pentru mărfuri.De asemenea, in conformitate cu „Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de societatea Bursa Roma de marfuri (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.” prevederile art. 2 „Prezentul regulament se aplică producătorilor, titularilor de licenţă de furnizare şi titularilor de licenţă de transport din sectorul gazelor naturale. Prin excepţie, la tranzacţiile organizate pe pieţele centralizate de gaze naturale pot participa si clienţii noncasnici, însă numai în vederea achiziţionării de gaze naturale.”Având în vedere faptul că obiectul achiziției îl reprezintă atribuirea unui contract de furnizare gaze naturale, sunt incidente prevederile art. 117 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 99/2016, drept care procedura a fost realizata prin Bursa Romana de Marfuri

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101
Benaming:

COMBUSTIBIL LOT 2 - MOTORINĂ EURO DIESEL 5, STANDARD, ADITIVATA, VARĂ-IARNĂ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ROMPETROL DOWNSTREAM
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Strada Piata Presei Libere, Nr. 3-5
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Internetadres: www.rompetrol.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 950 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 134 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023