Diensten - 491714-2020

16/10/2020    S202

Polen-Konstancin-Jeziorna: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-491714

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Postadres: ul. Warszawska 165
Plaats: Konstancin-Jeziorna
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-520
Land: Polen
Contactpersoon: Renata Przytuła
E-mail: renata.przytula@pse.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.pse.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie studium wykonalności pn.: „Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia”.

Referentienummer: AU-001022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 205 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 153-378590

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Opracowanie studium wykonalności pn.: „Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.
Postadres: Przemysłowa 1
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 35-105
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 237 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020