Dostawy - 491725-2017

09/12/2017    S237

Belgia-Geel: Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel)

2017/S 237-491725

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC (Joint Research Centre) – Geel
Adres pocztowy: Retieseweg 111
Miejscowość: Geel
Kod NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Kod pocztowy: 2440
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Connie Biesmans
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres profilu nabywcy: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel)

Numer referencyjny: JRC/GEE/2017/R.5/0073/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie dotyczy dostawy energii elektrycznej do placówki JRC w Geel. Umowa zostanie zawarta na czas określony wynoszący 3 lata. Dostarczana energia elektryczna musi w 100% pochodzić ze źródeł odnawialnych i/lub wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z, odpowiednio, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE oraz dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 345 945.63 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGIA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: środki administracyjne UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 135-275947
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 934024
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do Wspólnego Centrum Badawczego w Geel (JRC Geel)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ENI Gas & Power NV
Krajowy numer identyfikacyjny: 0476.201.605
Adres pocztowy: Medialaan 34
Miejscowość: Vilvoorde
Kod NUTS: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Kod pocztowy: 1800
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 500 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 345 943.63 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2017