Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 491727-2017

09/12/2017    S237

Italië-Ispra: „Aankoop van radiometrische uitrusting — percelen 1-7”.

2017/S 237-491727

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 209-432052)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC)
Postadres: Via Enrico Fermi 2749, T.P 582
Plaats: Ispra (VA)
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Nina FAGGION ROBERTSSON
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Aankoop van radiometrische uitrusting — percelen 1-7”.

Referentienummer: JRC/IPR/2017/G.III.9/0068/OC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van nieuwe radiometrische uitrusting voor bescherming tegen stralingseffecten en laboratoriumdiensten — percelen 1-7.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 209-432052

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1-7
In plaats van:
Datum: 07/12/2017
Te lezen:
Datum: 11/12/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: