Diensten - 491728-2020

16/10/2020    S202

Hongarije-Boedapest: Installatie van meetuitrusting

2020/S 202-491728

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bkv.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Referentienummer: EKR000852892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet), valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki diszpozíció (a továbbiakban: Műszaki diszpozíció) tartalmazza.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. telephelyei, a Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat a MEKH rendelet, valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet. Az előzőekre tekintettel a MEKH rendelet alapján Ajánlatkérő köteles az előírások szerint villamos almérőket telepíteni.

A Műszaki diszpozíció 1. számú függelékében részletezett, almérők telepítésével érintett tervezett helyszínek és becsült darabszámok a jelen felhívás feladásakor, az MEKH rendelet előírásainak figyelembevételével kerültek tervezésre, a részletezett telepítési helyek és darabszámok csupán tájékoztató jellegűek. A konkrét, almérő telepítésével érintett telepítési helyek és darabszámok az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretében kiadott Megrendelésben kerül meghatározásra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettség, jótállási feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, stb.), valamint a Műszaki diszpozíció tartalmáról.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy részvételre jelentkezőnek a jelen eljárás ajánlattételi szakaszában a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania a telepítés munkafolyamatát tartalmazó műszaki leírást, továbbá a telepítésre megajánlott villamos almérő termékadatlapját, amelyből ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy az almérő a MEKH rendelet 2. §-ában, valamint a Műszaki diszpozíció 3. pontjában előírt minimumkövetelményeknek megfelel.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 172-416736
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító (Részvételi) felhívást a részvételi határidő lejártáig visszavonta.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020