Diensten - 491728-2020

16/10/2020    S202

Magyarország-Budapest: Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások

2020/S 202-491728

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Hivatkozási szám: EKR000852892020
II.1.2)Fő CPV-kód
51210000 Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet), valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki diszpozíció (a továbbiakban: Műszaki diszpozíció) tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
51210000 Mérőberendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. telephelyei, a Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat a MEKH rendelet, valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet. Az előzőekre tekintettel a MEKH rendelet alapján Ajánlatkérő köteles az előírások szerint villamos almérőket telepíteni.

A Műszaki diszpozíció 1. számú függelékében részletezett, almérők telepítésével érintett tervezett helyszínek és becsült darabszámok a jelen felhívás feladásakor, az MEKH rendelet előírásainak figyelembevételével kerültek tervezésre, a részletezett telepítési helyek és darabszámok csupán tájékoztató jellegűek. A konkrét, almérő telepítésével érintett telepítési helyek és darabszámok az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretében kiadott Megrendelésben kerül meghatározásra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettség, jótállási feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, stb.), valamint a Műszaki diszpozíció tartalmáról.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy részvételre jelentkezőnek a jelen eljárás ajánlattételi szakaszában a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania a telepítés munkafolyamatát tartalmazó műszaki leírást, továbbá a telepítésre megajánlott villamos almérő termékadatlapját, amelyből ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy az almérő a MEKH rendelet 2. §-ában, valamint a Műszaki diszpozíció 3. pontjában előírt minimumkövetelményeknek megfelel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 172-416736
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást megindító (Részvételi) felhívást a részvételi határidő lejártáig visszavonta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2020