Услуги - 491729-2017

09/12/2017    S237    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство в Европа

2017/S 237-491729

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Европейска комисия, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Белгия
Лице за контакт: EAC Unite D2
Електронна поща: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
код NUTS: BE100

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Адрес на профила на купувача: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Отворени модели за иновация на микробизнес в семейни къщи с културно наследство в Европа.

II.1.2)Основен CPV код
73210000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на действието е да се засилят възможностите на частните собственици на къщи с културно наследство, както и да им се предоставят иновативни бизнес модели.

Подготвителното действие ще очертае съществуващите бизнес модели, използвани от семейните къщи с културно наследство в ЕС, ще ги сравни, определи и ще сподели най-добрите практики и потенциалните иновации.

Също така то ще определи количествено и качествено икономическата стойност на семейните къщи с културно наследство в ЕС и ще определи техния потенциал за принос към различни политики на ЕС, включително иновации, социално включване, образование, работа с младежта и междукултурен диалог. Добавената стойност ще произтича от синергията с настоящите действия на ЕС, посветени на културното наследство (Европейски дни на наследството, Награда на ЕС за културно наследство, Европейски знак за наследство).

И накрая, действието ще допринесе за постигането на целите на Европейската година на културното наследство чрез разпространяване на и повишаване на осведомеността относно европейската стойност на наследството.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целите са:

1. засилване на възможностите на частните собственици на къщи с културно наследство за запазване и поддръжка на такава собственост, както и да им се предоставят иновативни бизнес модели;

2. анализ на икономическия и социалния потенциал на такива практики и предоставяне на политически препоръки;

3. подчертаване на важността на образованието, обучението и иновациите за поддържането и подпомагането на културното наследство;

4. справяне с проблема с предаването на знания за културното наследство на по-младите поколения и придобиването на умения в областта на културното наследство от новото поколение;

5. справяне с проблема на управлението на участието в културното наследство сред публичните и частните участници.

Подготвителното действие ще стартира през 2018 г. в рамките на Европейската година на културното наследство, което ще даде възможност за повишаване на осведомеността относно приноса на семейните къщи с културно наследство за опазването на това наследство и устойчивото му управление.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, годишна работна програма, индекс 1.10.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. раздел 4.4. Тръжни спецификации с критерии за подбор в покана за участие в търг № EAC/50/2017.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/01/2018
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/02/2018
Местно време: 10:00
Място:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент.

Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu като заглавният ред на електронната им поща трябва да включва референтния номер на поканата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/11/2017