TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 491729-2017

09/12/2017    S237    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Otwarte modele biznesowe mikroprzedsiębiorstw na rzecz innowacji w europejskich zabytkowych domach będących w posiadaniu rodzin

2017/S 237-491729

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgia
Osoba do kontaktów: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Otwarte modele biznesowe mikroprzedsiębiorstw na rzecz innowacji w europejskich zabytkowych domach będących w posiadaniu rodzin

II.1.2)Główny kod CPV
73210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem działania jest zwiększenie zdolności prywatnych właścicieli zabytkowych domów i wyposażenie ich w innowacyjne modele biznesowe.

W ramach działania przygotowawczego zostaną zidentyfikowane istniejące modele biznesowe wykorzystywane w odniesieniu do zabytkowych domów będących w posiadaniu rodzin w UE, dokona się ich porównania, identyfikacji oraz udostępnienia najlepszych praktyk i potencjalnych innowacji.

Zostanie też określona ilościowo i jakościowo wartość ekonomiczna zabytkowych domów będących w posiadaniu rodzin w UE i zostanie zidentyfikowany ich potencjał w zakresie przyczyniania się do różnych polityk UE, w tym innowacji, włączenia społecznego, kształcenia, pracy z młodzieżą i dialogu międzykulturowego. Z synergii z bieżącymi działaniami UE poświęconymi dziedzictwu kulturalnemu (Europejskie Dni Dziedzictwa, nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i znak dziedzictwa europejskiego) wyniknie wartość dodana.

Wreszcie, działanie przyczyni się do realizacji celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, poprzez upowszechnianie europejskiej wartości dziedzictwa i zwiększanie świadomości na jego temat.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100
II.2.4)Opis zamówienia:

Cele zamówienia to:

1. zwiększenie zdolności prywatnych właścicieli zabytkowych domów do utrzymania i konserwacji takich nieruchomości oraz wyposażenie ich w innowacyjne modele biznesowe;

2. analiza potencjału gospodarczego i społecznego takich praktyk oraz zapewnienie zaleceń politycznych;

3. podkreślenie znaczenia kształcenia, szkolenia i innowacji dla utrzymania i wspierania dziedzictwa kulturowego;

4. zajęcie się problemem przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym młodszym pokoleniom oraz nabywania tradycyjnych umiejętności przez nowe pokolenie;

5. zajęcie się problemem zarządzania uczestniczącego na rzecz dziedzictwa kulturowego wśród podmiotów publicznych i prywatnych.

Działanie przygotowawcze będzie prowadzone w ciągu roku 2018, Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, co będzie stanowić okazję do zwrócenia uwagi szerszej opinii publicznej na wkład zabytkowych domów będących w posiadaniu rodzin w ochronę dziedzictwa kulturowego i zrównoważone zarządzanie nim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Komisja Europejska, roczny program prac Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, wskaźnik 1.10.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. sekcja 4.4. Kryteria wyboru SIWZ w zaproszeniu do składania ofert nr EAC/50/2017.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta.

Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia w temacie wiadomości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Tel.: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/11/2017