Servicii - 491729-2017

09/12/2017    S237

Belgia-Bruxelles: Modele de microîntreprinderi deschide pentru inovare în casele cu valoare patrimonială deținute de familiile europene

2017/S 237-491729

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modele de microîntreprinderi deschide pentru inovare în casele cu valoare patrimonială deținute de familiile europene.

II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acțiunii este de a consolida capacitatea proprietarilor privați de case cu valoare patrimonială și de a le dota cu modele de întreprinderi inovatoare.

Acțiunea pregătitoare va inventaria modelele de întreprinderi existente utilizate de casele cu valoare patrimonială deținute de familiile din UE, le va compara, va identifica și va împărtăși cele mai bune practici și potențialele inovări.

De asemenea, aceasta va cuantifica și califica valoarea economică a caselor cu valoare patrimonială deținute de familiile din UE și va identifica potențialul acestora de a contribui la diferite politici ale UE, inclusiv în domeniul inovării, incluziunii sociale, educației, activităților pentru tineret și dialogului intercultural. Valoarea adăugată va rezulta din sinergiile cu actualele acțiuni ale UE, destinate patrimoniului cultural (Zilele europene ale patrimoniului, Premiul UE pentru patrimoniul cultural, Marca patrimoniului european).

În final, acțiunea va contribui la obiectivele Anului European al Patrimoniului Cultural prin intermediul diseminării și al sensibilizării cu privire la valoarea europeană a patrimoniului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivele sunt:

1. consolidarea capacității proprietarilor privați de case cu valoare patrimonială în vederea susținerii și întreținerii acestor proprietăți și a dotării lor cu modele de întreprinderi inovatoare;

2. analizarea potențialului economic și social al acestor practici și furnizarea de recomandări politice;

3. sublinierea importanței educației, formării și inovării pentru conservarea și susținerea patrimoniului cultural;

4. abordarea chestiunii legate de transmiterea cunoștințelor privind patrimoniul cultural către generațiile mai tinere și dobândirea de competențe în materie de patrimoniu de către noua generație;

5. abordarea chestiunii legate de guvernanța participativă pentru patrimoniul cultural în rândul actorilor publici și privați.

Acțiunea pregătitoare se va derula pe parcursul Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, reprezentând o oportunitate de sensibilizare la scară mai largă în ceea ce privește contribuția caselor cu valoare patrimonială deținute de familii la protejarea patrimoniului cultural și la gestionarea sa durabilă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului: Comisia Europeană, programul de lucru anual al Direcției Generale Educație, Tineret, Sport și Cultură, punctul 1.10.
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea secțiunea 4.4. Criteriile de selecție din caietul de sarcini al licitației nr. EAC/50/2017.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 31/01/2018
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 01/02/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant.

Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu cu numărul de referință al licitației specificat în subiectul e-mailului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/11/2017