Dienstleistungen - 491758-2020

16/10/2020    S202

Hrvatska-Đakovo: Nadzor građevinskih radova

2020/S 202-491758

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Đakovački vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 04829242916
Poštanska adresa: Bana Josipa Jelačića 65
Mjesto: Đakovo
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 31400
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Radoslav Širić, Tatjana Biberović
E-pošta: biberovic.tatjana@dj-vodovod.hr
Telefon: +385 916200809
Telefaks: +385 31812012
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dj-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.dj-vodovod.hr
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge nadzora nad projektom projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

Referentni broj: 73/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge nadzora nad projektom projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 4 278 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04B Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje Đakovačkog vodovoda d.o.o., Osječko-baranjska županija, Hrvatska. Radovi koji su predmet usluga nadzora će se izvoditi na administrativnom području grada.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge nadzora nad projektom projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij A:Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 1: Voditelj tima, Fidic inženjer i Glavni nadzorni inženjer / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij B:Specifično stručno iskustvo Stručnjaka 2: Nadzorni inženjer za građevinske radove na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program konkurentnost i kohezija.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 062-149567
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge nadzora nad projektom projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/10/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: IDT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 62473333687
Poštanska adresa: Kralja Petra Svačića 16.
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: davor@idt-inzenjering.hr
Telefon: +385 31200835
Telefaks: +385 31213577
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Eptisa Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 28457369235
Poštanska adresa: Charlesa Darwina 8/5. kat
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: jcoric@eptisa.com
Telefon: +385 15531501
Telefaks: +385 15531666
Internetska adresa: www.eptisa-adria.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek
Nacionalni registracijski broj: 66736059461
Poštanska adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 12
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: zuios@zuios.hr
Telefon: +385 31225210
Telefaks: +385 31283575
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 500 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 278 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/10/2020